Din varukorg är tom.

Strategisk kommunikation

Kursverksamhet - Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor för kurser, seminiarium och föreläsningar

Anmälningsvillkor
Generella anmälningsvillkor hos Grensman Utbildning, Grensman Förlag och Grensman & Grensmans AB. Observera att för vissa typer av kurser, till exempel seminarier, längre utbildningar och examina, gäller andra anmälningsvillkor. Se respektive kursprogram.

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att namn och personnummer alternativt organisationsnummer registreras i vårt kundregister.

Kursstart och kallelse

När du anmält dig till en kurs, seminarium eller föreläsning får du i regel en bekräftelse på din anmälan. Innan kursen startar får du alltid en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. Fakturan kommer separat om ingen annan betalningsinformation nämns.

Anmälan är bindande
En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till Grensman & Grensmans AB inom 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan. Har du inte fått någon bekräftelse utan enbart en kallelse till kursen, gäller din ångerrätt 14 dagar från den dag du fått kallelsen.

Om kursen har startat och du har deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt.

Avgifter om du återtar din anmälan eller avbryter kursen
Före kursstarten
Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit - men innan kursen startat - kan vi ta ut en administrationsavgift. Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före kursstart får du betala en administrationsavgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kr. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före kursstart är administrationsavgiften högst halva kursavgiften.
Om kursen har börjat
Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för studiematerial.

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Då får du tillbaka hela kursavgiften. Om kursstarten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela kursavgiften. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för kurstillfällena på ett för dig väsentligt sätt.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
Personnummer används för statistik och är ett villkor för statsbidrag till våra kurser. För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att sända dig information om kommande verksamhet. Om du inte vill ha fortsatt information, skriv till oss.
I undantagsfall lämnar vi uppgifterna vidare till kommunala/regionala bidragsgivare vid en uppföljning av verksamhet som delvis finansierats med offentliga medel.

Övrigt
Kostnaden för litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår vanligen inte i kursavgiften, och tillkommer därför om inget annat anges.
En studietimme omfattar 60 minuter om inget annat anges.
Vid försenad betalning kan påminnelseavgift komma att tas ut.

Terms of application
Grensman & Grensmans AB general terms of application. Please note that for certain types of course, such as seminars, longer programmes of study and diploma courses, other terms of application apply. Please see the course programme for more information.

Course start and notification
When you apply to a course, you will normally receive confirmation of your application. Before the start of the course, you will always receive a written notification containing details of the course times and where the course will take place. This notification will be accompanied by an invoice. If you have already paid using another payment method, you will not receive an invoice.

An application is binding
An application is binding, but may be withdrawn in accordance with the regulations concerning the right of withdrawal. The right of withdrawal means that you can withdraw your application by sending written notification thereof to Grensman & Grensmans AB within 14 days of our confirmation of your application. If you have not received any confirmation, only a notification informing you when to attend, your right of withdrawal applies for 14 days starting with the day you received the notification.
If the course has started and you have attended one meeting, the regulations above are not applicable.

Cancelation fee
Before the start of the course
If you withdraw your application after the right of withdrawal period has lapsed - but before the start of the course - we may charge an administrative fee. If you withdraw your application no later than 7 days before the course starts, an administration fee of 10% of the course fee will be charged, though not less than 100 SEK. If you withdraw your application later than 7 days before the course starts, a fee will be charged which may amount to maximum half the course fee.
After the start of the course
If the course has started you are liable to pay the course fee in full. If you end your participation in a course due to long-term difficulties that prevent you continuing your studies, such as an illness supported by a medical certificate, relocation to another area or a similar reason that you could not have been expected to foresee, you will be reimbursed for the unutilised portion of the course fee, minus a deduction to cover the cost of study materials.

Changes
If we are forced to cancel a course before the scheduled start date, you will be entitled to full reimbursement of the course fee. If the start of the course is postponed by more than one week, you will be entitled to cancel your course application with full reimbursement of the course fee. The same applies if the course timetable is changed in a way that significantly affects you as the result of measures taken by Grensman & Grensmans AB.

Processing of personal data in accordance with the Swedish Personal Data Act (PUL)
The Swedish personal identity number is used for statistical purposes and is a condition for receiving government subsidies for our courses. To facilitate course administration, certain details, such as your name, address and the courses or activities you are participating in, are stored electronically. These details are stored in our customer database so that we can send information about future courses and activities. If you would like us to stop sending this information, please write to us.
These details may in exceptional cases be submitted to municipal/regional grant providers when following up courses that have been financed partly by public funds.

Other information
Course literature, study materials and consumables are not normally covered by the course fee and are therefore provided at an additional cost unless otherwise stated.
A study hour corresponds to 60 minutes unless otherwise stated.
In the event of late payment, we may charge a reminder fee.

Försäljningsvillkoren upprättade 2013-06-01