Din varukorg är tom.

Strategisk kommunikation

Kunddata

Information om Grensman & Grensmans AB integritetsskyddspolicy.
På denna sida har vi samlat all information kring hur vi behandlar våra kunders personuppgifter. Vår tanke med denna sida är att du som kund hos oss på ett enkelt och överskådligt sätt ständigt ska ha tillgång till uppdaterad information.

Innehåll

 • Introduktion
 • Sammanfattning av integritetsskyddspolicyn
 • Information till dig som kund
 • Information på webben och marknadsföring via e-post
 • Säkerhets och avtalsreglering med utomstående användare

Introduktion
Alla delar inom Grensman & Grensmans AB har en gemensam integritetsskyddspolicy. Denna har sin grund i personuppgiftslagen (PuL) och i Grensman & Grensmans värderingar. Inom Grensman & Grensmans AB behandlas personuppgifter om kunder för två ändamål; för fullgörande av de avtal som ingås med dig som kund och för marknadsföring av Grensman & Grensmans produkter och tjänster. Policyn speglar Grensman  & Grensmans AB respekt för dig som kund när det gäller hanteringen av dina personuppgifter (som t.ex. namn- och adressuppgifter). Uppgifterna lagras och används under trygga och säkra förhållanden. Du har alltid rätt till insyn och till rättelse av eventuella felaktigheter gällande dina uppgifter. Dessutom har du rätt att avböja framtida marknadsföring.

Sammanfattning av integritetsskyddspolicyn:

 • Det är tillåtet att behandla personuppgifter för att fullgöra avtal och att använda sådana uppgifter för marknadsföring. När det gäller marknadsföring bestämmer du som kund. Du har alltid rätt att avsäga dig oönskad reklam genom att själv anmäla detta. Personuppgifterna används för marknadsföring av alla koncernens produkter under den tid och för en tid därefter då du kan utnyttja fördelarna med att vara kund hos Grensman & Grensmans AB.
 • Du har som kund alltid rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Här kan du ta del av all den information som du som kund hos Grensman & Grensmans AB får del av i olika situationer. Din e-post kan användas i marknadsföring av alla varumärken inom Grensman & Grensmans AB och inte bara det som du lämnat adressen till.
 • Dina personuppgifter behandlas korrekt och enligt god sed. Detta innebär att de hålls uppdaterade, att inte onödigt många uppgifter lagras och att de inte lagras längre än nödvändigt. Du har alltid rätt att motsätta dig fortsatt marknadsföring.
 • Dina personuppgifter behandlas alltid på ett säkert sätt. Uppgifterna skyddas mot förstöring, ändring och spridning. Grensman & Grensmans AB ställer samma hårda krav på sina eventuella underleverantörer. Inga personuppgifter lämnas ut utan ett skriftligt avtal.
 • Grensman & Grensmans AB behandlar inte känsliga personuppgifter. Personuppgifter överförs aldrig från Sverige till länder utanför EES.
 • När du besöker en webbplats för någon av Grensman & Grensmans ABs produkter eller varumärken får du i samband med inloggning, registrering eller anmälan information om hur dina personuppgifter behandlas. Informationen är oftast sammanfattad med möjlighet för dig att ta del av komplett information. För behandling av personuppgifter på Internet gäller förutom personuppgiftslagen, PuL, också särskilda regler om hur s.k. cookies får användas liksom om kundens e-postadress får användas för marknadsföring.
 • Vid behov kontakta Grensman & Grensman AB. 

Information till dig som kund
Som kund kan du förstå och utnyttja dina rättigheter endast om du har kännedom om hur dina personuppgifter behandlas. Information till dig som kund är därför helt avgörande. Grensman & Grensmans AB har beslutat att tillhandahålla denna kompletta information om behandlingen av kunduppgifter på denna webbplats. Fördelarna med att informationen presenteras på Internet är att denna snabbt kan uppdateras vid behov av förändringar på grund av lag- eller marknadskrav. Om informationen till dig som kund i en kampanj skulle uppfattas som alltför kortfattad har du alltid möjlighet att nå den kompletta och aktuella informationen här på webbplatsen. Övriga kommunikationsmetoder innehåller begränsningar såtillvida att utrymmet för information alltid är mer eller mindre begränsat.

Informationen på Internet är emellertid inte tillräcklig. Du ska som kund hos Grensman & Grensmans AB också få information om behandlingen av kunduppgifter vid varje marknadsföringstillfälle. Informationen är anpassad efter förutsättningarna vid användande av olika kommunikationsmetoder och medier. Informationstexterna är olika långa, dock har innehållet i texterna alltid samma kärna. Informationen innehåller alltid en referens till webbplatsen och lämnas i all marknadskommunikation.
Information på webben och marknadsföring via e-post

Information till dig på våra webbplatser
När du besöker en webbplats för någon av Grensman & Grensmans ABs produkter eller varumärken får du i samband med inloggning, registrering eller anmälan information om hur dina personuppgifter behandlas. Informationen är oftast sammanfattad med möjlighet för dig som kund att klicka dig vidare till en länk med komplett information. För behandling av personuppgifter på Internet gäller förutom personuppgiftslagen, PuL, också särskilda regler om hur s.k. cookies får användas liksom om kundens e-postadress får användas för marknadsföring. På webbplatsen får du information även om dessa frågor. Marknadsföring via e-post är tillåten antingen om du som kund lämnat ett uttryckligt samtycke till marknadsföring eller när ett etablerat kundförhållande föreligger och du som kund inte motsatt dig sådan marknadsföring. Din e-postadress används endast för marknadsföring och information om produkter och tjänster hänförliga just till Grensman & Grensmans AB.
Användning av e-post för marknadsföring
En e-postadress till en konsument utgör naturligtvis en personuppgift och personuppgiftslagen, PuL, reglerar hur denna personuppgift får insamlas, lagras och användas. Dessutom gäller speciella regler i marknadsföringslagen, MFL, om hur marknadsföring får ske via e-post och annan elektronisk överföring. Marknadsföring via e-post (och annan elektronisk överföring, t.ex. sms) är tillåten antingen om du lämnat ett uttryckligt samtycke till detta eller om du som kund själv lämnat din e-postadress och samtidigt fått information om att den kan användas för marknadsföring utan att du motsatt dig detta. Information om möjligheten att avböja skall i det senare fallet lämnas vid insamlingstillfället och i varje marknadsföringsmeddelande. Din e-postadress används endast för marknadsföring och information om produkter och tjänster hänförliga just till det aktuella företagets webbplats.
Grensman & Grensmans AB har utvecklat en policy för användning av e-postmarknadsföring enligt följande: (Marknadsföring via e-post ska så långt det är möjligt ske efter uttryckligt samtycke från kunderna, d.v.s. samtycke inhämtas normalt vid samma tillfälle som kunden lämnar sin e-postadress och erhåller fullständig information om dess användning.)

 • E-postmarknadsföring genomförs endast av Grensman & Grensmans AB företag 
 • Kunden lämnar ett aktivt samtycke genom att tacka ja till mottagande av erbjudanden via e-postmarknadsföring
 • Kunden lämnar ett aktivt samtycke genom att beställa, eller klicka på en länk till, ett nyhetsbrev
 • Kunden lämnar själv ett aktivt samtycke till att ta emot exklusiva erbjudanden från samarbetspartners till Grensman & Grensmans AB som erhållit samtycket. I sådana fall sker utskick alltid från Grensman & Grensmans AB.
 • Kunden får alltid fullständig information om hur e-postadressen används när e-postadressen lämnas av kunden själv
 • E-postadresser som insamlats av annan används aldrig för egna utskick
 • Kunden får alltid i samband med information om e-postmarknadsföringen också fullständig information om hur kundens personuppgifter behandlas och om de rättigheter kunden kan utöva. Hänvisning sker alltid till Grensman & Grensmans AB Integritetsskyddspolicy på denna sida
 • Kunden får vid varje marknadsföringstillfälle via e-post alltid möjlighet att avböja fortsatta utskick

Säkerhet och avtalsreglering med utomstående användare
Alla personuppgifter om Grensman & Grensmans AB kunder behandlas under trygga former och med sådant tekniskt stöd som medför en mycket hög säkerhet vid förvaring och överföring av kunduppgifter. Uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna.
Om kunduppgifter lämnas ut för behandling av en konsult eller ett specialistföretag sker detta alltid i enlighet med ett skriftligt avtal som säkerställer att behandlingen sker under samma säkra former hos avtalsparten som hos Grensman & Grensmans AB.
För att kunna nå rätt kundgrupper för de produkter som marknadsförs krävs ibland samarbete med andra företag på marknaden, liksom det ibland krävs att person- och adressuppgifter köps från allmänt tillgängliga register. Om sådana samarbeten leder till att Grensman & Grensmans AB kunduppgifter lämnas ut för andras marknadsföring, föregås ett sådant beslut dels av kvalitetsavgöranden, dels av förhandlingar som avslutas med skriftliga avtal. Grensman & Grensmans AB behåller alltid kontrollen över sina kunduppgifter.

Försäljningsvillkor upprättade 2013-06-01