Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Att undervisa i sociala medier för Yrkeshögskolan

Syftet med den 12 veckor långa kursen – Kommunikation och marknadsarbete –  var att ge studenterna god insikt i hur man arbetar med kommunikation inom digitala medier, kunna genomföra och arbeta strategiskt med kommunikation i alla former inom digitala medier samt ha förståelse hur sociala medier integreras i marknadsplaner och -arbete. Kursen var en del av yrkeshögskoleutbildningen Marknadskommunikatör inom sociala medier som arrangeras av Nackademin.

Flipped classroom som pedagogisk metod

Som kontrakterad föreläsare inom Yrkeshögskolan ingick det i Hanna-Karin Grensmans uppgifter att ta fram en detaljerade undervisningsplan, producera allt undervisningsmaterial och välja lämplig kurslitteratur, genomföra lektionerna samt ta fram examinationsuppgifter och utföra examinationen. Just denna kurs genomfördes utifrån principerna för Flipped classroom, det vill säga att studenterna förberedde sig genom att titta på e-föreläsningar och lektionstiden användes till att utföra praktiska gruppövningar och projekt med lärarhandledning.

Grundläggande kommunikation

Kursen började med ett övergripande område där vi undersökte olika delar av organisationen och hur sociala medier kan använda för att stödja organisationen. Vi undersökte också hur man skapar en stark och tydlig organisation för social media. Därefter fortsatte vi med grundläggande kommunikationsteori, social interaktion och perception av andra samt hur man kommunicerar på andra vis än med ord. Därefter gick vi in på hur man kan arbeta med segment, val av målgrupp och positionering gentemot dem. Vi undersökte hur olika målgrupper beter sig (och vilka målgrupper är det relevant att tala om på en digital marknad?) och vi undersöker vilka olika sociala medier som är relevanta att använda beroende på vilket syfte kommunikationen har.

Vikten av att kunna skriva

Del två av kursen handlade om copywriting. För att göra sig förstådd är det viktigt att kommunicera på ett sådant vis att mottagaren har förutsättningar att förstå det. Vi tittade på hur man med hjälp av målgruppsanalyser och andra verktyg kan anpassa sitt språk och sin genre efter de som ska läsa texten. Vi gick igenom retorikens roll, media och deras särarter, genrespecifikt skrivande, positionering, tonalitet, arbeta med texten och mycket mer. Vi arbetade med hur man skapar texter utifrån en beställares önskemål och en tänk målgrupp. Vi tittade på tekniska, layoutmässiga och innehållsliga krav som ställs på texter som ska publiceras på webben.

Naturligtvis arbetade vi praktiskt med att läsa, skriva och analysera text och tittade på hur text och bild kan samspela. Bland annat fick studenterna skriva ett myndighetsbrev och uppdatera Bjursta kommuns webbsida enligt Klarspråksprinciper. De fick ta fram material till olika plattformar för social media till Westanders PR och skapa storytelling utifrån Företagarnas copyplattform.

Digital teknik skapar nya förutsättningar för marknadsföring

Under kursen tredje del kom vi in på marknadsföring. Med utgångspunkt i traditionell marknadsföring och PR undersökte vi hur den nya digitala tekniken har skapat nya regler och vad dessa innebär. Vi skapade marknads- och PR-planer – med inkludering av den nya tekniken. Vi konstaterade att varumärkeshantering är en dygnet-runt-aktivitet som innefattar företagets kommunikation, PR, marknadsföring, kriskommunikation, kundtjänst och reklam m.fl. Vi gick igenom de olika disciplinerna som tillsammans formar kärnan för den digitala varumärkeshanteringen. Vi återkopplade till kursen i copywriting och undersökte hur vi med hjälp av kvalitativt innehålla kan driva trafik och skapa marknadseffekter.  En dag under kursen vigdes åt workshop med experten på social selling – Malin Ström – som utifrån Facebook visade på hur man kan arbete med dessa nya försäljningstekniker.

Så skapar man affärsnytta med digital teknik

Kursens fjärde del handlade om försäljning. Hur skapar man digital affärsnytta och hur agerar digitala kunder? Vi betraktade interna och externa perspektiv på e-handelsstrategi samt hur man skapar värde för e-handel. En viktig del av kursen handlade om att förstå grundläggande ekonomiska begrepp så som budget, produktkalkylering, Return on Investment (ROI), Nyckeltal (KPI) och skillnaden mellan icke-ekonomiska och ekonomiska resultat. Vi kopplade detta tillbaka till marknadsföring för att undersöka hur man genom strategier inom systemutveckling, marknadsföring och webbanalys kan att optimera den digitala närvaron och öka antalet köpare, det vill säga öka konverteringsgraden. Minst lika viktigt är att naturligtvis att planera, styra, utvärdera och följa upp vår digitala kommunikation.

Den sista delen handlade om kundtjänst. Där tittade vi närmare på hur man tar fram en policy för, och avgör, vem och hur inom organisationen som får kommunicera med kunden och omvärlden. Vi arbetade också med att ta fram organisatorisk struktur som stödjer de sociala mediekanalerna och att rätt person svarar på rätt vis, inom rätt tid.  I detta ingick även praktiska strategier för att fånga upp kundernas behov, önskemål och svårigheter samt omsätta det i vårt arbete och våra affärsstrategier samt tekniska verktyg, användningsområden och målgrupp med fokus på teknisk support.

Praktisk examinationsuppgift: Kampanj för social media

Eftersom utbildningen hölls inom ramen för Yrkeshögskolan så arbetade studenterna praktiskt med alla teoretiska moment. Allt i syfte för att de facto kunna använda teknikerna i arbetslivet. Kursen mest omfattande examinationsuppgift handlade om att ta fram en kampanj för digital och social media. Hur kan dessa se ut och hur kan vi använda vår kompetens inom digital teknik, beteendevetenskap, kommunikation och marknadsföring för att säkerställa att vi uppnår önskad effekt? Mottagarna av respektive kampanj var företag och organisationer som själva anmält sitt intresse för att arbeta tillsammans med studenterna. Klassen arbetade med leveranser till Dagens Industri Konferens, Stockholms läns landsting, Föreningen Språkrådgivning och textvård, Filur design, Karriärrebell, Cool saver, Bröstcancerorganisationen, Talangbanken och Träningsevent.

Vikten av att skapa nytta

För godkänt krävdes att kampanjen var praktiskt genomförbar utifrån kundens förutsättningar, att den kunde förväntas skapa nytta för kunden, och att kampanjen var presenterad på ett sådant vis att kunden kunde sätta igång med den direkt. Det var också viktigt att materialet till kund var anpassat både efter kunden och kundens målgrupp samt att den innehöll tydliga nyttoberäkningar – snarare än gissningar – på förväntade investeringar och effekter. Kort sagt fick studenterna visa att de kunde beakta och omsätta alla kursens moment i praktiken och dessutom öva på att arbeta tillsammans med en kund – vilket verkligen inte är det lättaste alla gånger!

Kursen genomfördes i Grensman & Grensmans regi vid två tillfällen  – våren 2014 respektive 2015. Ovan beskrivs den andra kursomgången. Vid den första  bidrog Laura Luna, senior kommunikatör, med sin kompetens inom marknadsföring och försäljning. 

Kommentarer är stängda.