Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Brukstexter och språkgranskning

Brukstexter

Brukstexter är det knastertorra begreppet för all text som inte är skönlitteratur. Texter som vi använder praktiskt i det dagliga livet, som formulär, skolböcker och bruksanvisningar. 

En brukstext är effektiv, konsekvent och korrekt. Den följer mallar och konventioner. Den är  opersonlig och därmed (förment) objektiv. 

Att experimentera och ta sig konstnärliga friheter när man skriver brukstexter är strängt förbjudet (om man inte verkligen, verkligen vill göra det).

Genom att arbeta med språk- och textgranskning kan man överbygga glappet mellan skribentens intention med texten och läsarens tolkning av densamma, för att säkerställa att man blir förstådd och når sina kommunikativa mål. 

Språk- och textgranskning

Språk- och textgranskningen kan genomföras på olika nivåer. Det kan handla om att korrigera språkliga felaktigheter vad gäller stavning och meningsuppbyggnad, men det kan också gälla att påpeka otydligheter och inkonsekvenser som kan vara svåra att upptäcka för den som har skrivit texten.

 1. Korrekturläsning (stavning, interpunktion, grammatik, semantik, uttryck, faktafel)
 2. Bearbetning av ord och meningar med hänsyn till läsare och syfte.
 3. Kontroll av att ordvalet är lämpligt, innehållet lättbegripligt samt att stilen på väl anpassad nivå för målgruppen.
 4. Säkerställa att texten har bra flyt och tydliga resonemang.
 5. Korrigering av disposition, layout och rubriker för att matcha kommunikativa mål.
 6. Säkerställande att genrespecifika krav uppnås.

Vanligtvis arbetar man med de högre nivåerna först – för att sedan gå vidare till de lägre.

Saker jag gör

 • Produktions- och projektledning – för mer omfattande textproduktion. Texter ska levereras på rätt tid, till rätt kvalitet, rätt omfattning och till rätt kostnad. När jag är projekt- eller produktionsledare blir det också så.
 • Facklitteratur, läromedel och populärvetenskap. Få saker är så effektivt när man vill sprida ett budskap som att göra det i bokform. Jag hjälper företag och etablerade förlag att omvandla idéer till färdiga böcker. Jag kan skapa koncept och ta fram dispositioner, skriva all eller delar av texten, samt textgranska befintlig text. Jag kan också bidrar med kringmaterial, så som interaktiva utbildningar (e-learning), utställningar, studiematerial, undervisningsmaterial och annat som kan förstärka effekten av boken.
 • Redaktörs- och lektörstjänster. Vi hjälper etablerade förlag, företag och privatpersoner att omvandla manus till färdiga böcker. Det kan handla om att läser manus och återkomma med ett skriftlig utlåtande innehållande ett utförligt omdöme om manuskriptets form och innehåll. Vi kan bidra med kompetens för att besluta om och redigera innehållet i bokmanus inför publicering.
 • Marknadskommunikation. Med utgångspunkt i kommunikativa mål kan jag skapa mottagaranpassade texter för spridning i rätt kanaler. Det kan handla om innehåll för webbplatser, e-butiker och social media, pressmeddelanden eller manualer.
 • Klarspråks- och myndighetskommunikation. Sveriges myndigheter ska enligt lag skriva ”vårdat, enkelt och begripligt”. Syftet är att information ska vara tillgänglig för så många av samhällets medborgare som möjligt.  Vi granskar text utifrån Klarspråksprinciperna för att säkerställa att de lever upp till satta lagkrav.

Köp min tid

Utgångspunkten är vad du behöver, varför du behöver det och vad du vill uppnå. Du berättar och jag lyssnar och ställer frågor. Om du inte vet säkert vad du vill, så vet jag vilka frågor jag ska ställa för att vi ska komma fram till det. När jag förstått dig så föreslår jag en lösning, speciellt anpassad till dig och ditt företag.

Svårare än så är det inte.

Hanna-Karin Grensman Grensman & Grensmans AB skribent debattor forelasare kop min tid