Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

SÅ HÄR GÖR DU: SWOT-analyser som skapar värde

Många tycker att en SWOT-analys är trivial att genomföra och därför effektiv. Nå, så är faktiskt inte fallet – tvärtom. Analysmodellen är så bedrägligt enkel att risken är hög att du genomför analysen, utan att egentligen har skapat något värde. Och att bara göra, utan att skapa värde eller nytta, är det tråkigaste och det mest meningslösa som finns. 

Ladda ner instruktionerna som pdf

Vad är en SWOT-analys?

SWOT-analys är en flexibel analysmodell som kan användas för att analysera flera olika sorters objekt, så som organisationer, avdelningar, projekt och liknande.

Med hjälp av verktyget kan du identifiera objektets nyckelförhållanden utifrån fyra olika perspektiv:

 • styrkor (strengths)
 • svagheter (weaknesses)
 • möjligheter (opportunities)
 • hot (threats)

Styrkor och svagheter är de interna faktorer som kan tänkas påverkar det som specifikt analyseras. Det handlar om organisationen och de resurser och förutsättningar som finns inom den.

Möjligheter och hot är de externa faktorer som kan tänkas påverka det som specifikt analyseras. Det handlar om omvärlden och hur den kan påverka analysobjektet.

Att genomföra en bra SWOT-analys kräver att man arbetar systematiskt och ta vara på resultatet, så att analysen får hög kvalitet och skapar nytta för organisationen.

Eftersom analysen går ut på att identifiera faktorer, kan du också få ut ett större arbete om du arbetar tillsammans med någon, detta eftersom de kan han andra perspektiv än vad du har, och ni därför kan fånga upp fler faktorer.

Innan du börjar ditt arbete så bör du läsa igenom hela instruktionen, för om du vet vad du ska göra kommande steg kan du anpassa ditt arbete bättre, och på det viset få ut mer av analysen.

När är det lämpligt att använda en SWOT-analys?

En SWOT-analys kan användas vid många olika tillfällen. Det är dels en fråga om perspektiv, om man vill titta på hela organisationen, en avdelning eller ett projekt. Dels är det en fråga om vad man att den har för affärsmässigt fokus, det vill säga vad man vill veta och varför.

Några exempel kan vara:

 • För att undersöka aktuella faktorer som påverkar en organisation.
 • Dela med sig av information om en situation eller en organisation till olika intressenter.
 • Identifiera bästa möjliga alternativ för att möta organisationens behov.
 • Identifiera potentiella hinder för framgång (för att sedan skapa en aktivitetsplan med aktiviteter för at undvika dessa hinder.)
 • Justera planer under ett projekt när nya behov uppstår.

Så genomför du en DÅLIG SWOT-analys

Att genomföra en dålig SWOT-analys är lika enkelt som det är vanligt. Du har säkert gjort det vid något tillfälle, och det är inte helt osannolikt att någon lärde dig att göra dem precis så här.

Du gör så här:

a) Ta fram en mall för SWOT-analys.

b) Fundera en stund över vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som du kan tänka dig påverkar det som du vill analysera.

c) Fyll i rutorna vart efter du kommer på nya saker.

d) När du inte kommer på mer, eller det inte får plats mer i rutorna, är du klar.

Problemet med att göra så här är att du inte har en aning om ifall du har hittat alla, eller ens några av, de mest relevanta faktorerna och perspektiven. Och om du inte hittar det som är relevant, vilket värde har då modellen, speciellt som du (och andra) riskerar tro att du gjort en heltäckande analys?

Nu är det visserligen inte möjligt att hitta alla relevanta faktorer, men det är möjligt att arbeta systematiskt och skapa en långt mer kvalitativ SWOT-analys än vad du annars får.

Ett annat vanligt problem är att en analys blott genomförs, t.ex. i en marknads- eller projektplan, utan att användas vidare, är en fullständigt meningslös analys. För den kostade tid att utföra, men inte tillförde något annat värde än att det ser fint ut i rapporten.

Så genomför du en kvalitativ SWOT-analys 

Att genomföra en bra SWOT-analys är inte svårare än att göra en dålig SWOT-analys, men genom att arbeta systematiskt och ta vara på resultatet, så får analysen högre kvalitet och den skapar dessutom nytta.

Du gör så här:

STEG 1: ANALYSERA

a) Bestäm vilket fokus analysen ska ha. Ska den fokusera på organisationen som helhet, på ett specifikt projekt eller kanske på en förändring?

Detta är viktigt för att säkerställa att de faktorer som du tar med i din analys handlar om just det du analyserar och ingenting annat. Får du med irrelevanta faktorer blir det svårare att tyda resultatet.

b) Identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot med hjälp av stödfrågor. (Du hittar en sådan lista längst ned på denna sida).

Gå metodiskt igenom alla stödfrågor för att öka sannolikheten att du uppmärksammar alla relevanta faktorer. Försök tänka brett så att du verkligen fångar upp det som rör din analys.

Alla faktorer på listan kommer naturligtvis inte att vara relevanta för just din analys, men det är långt bättre att du medvetet väljer bort faktorer, än att du glömmer bort.

Var uppmärksam på vilka faktorer som ska vara i vilken ”ruta”. Styrkor och svagheter finns inom organisationen eller projektet (interna faktorer), medan möjligheter och hot finns utanför (externa faktorer).

c) Dokumentera faktorerna vart efter du identifierat dem. Du kan skriva direkt i mallen eller på ett papper, vilket som passar dig bäst.

Jag föredrar att skriva på papper, eftersom jag kommer att arbeta vidare med analysen, och i detta skede inte vet jag säkert om jag kommer vilja redovisa alla faktorer jag identifierat.

d) Stryk eventuellt mindre relevanta faktorer. Reflektera över om det kan finnas anledning att stryka faktorer som är mindre relevanta än de andra. Färre faktorer kan innebära att du får en bättre överblick, och göra det enklare att bibehålla fokus på det som är mest relevant.

Det är dock inte ett krav att stryka, för det kan lika gärna finnas goda anledningar till att behålla alla. Situationen (och du) avgör.

STEG 2: SKAPA TAKTIKER 

När du har identifierat styrkor, svagheter, möjligheter och hot ska du i nästa steg använda dig av det resultatet för att skapa fördelar.

a) Utgå från ditt resultat i Steg 1 och ta fram taktiker för hur du kan:

  • Utnyttja styrkorna.
  • Kompensera för svagheterna.
  • Ta vara på möjligheterna.
  • Bemöta hoten proaktivt (innan det sker) respektive reaktivt (om det skett).

Tänk på att det kan finnas fler än en taktik för varje faktor, en styrka kan till exempel utnyttjas på mer än ett sätt.

b) Dokumentera ditt resultat.

c) Stryk eventuellt mindre relevanta faktorer och taktiker. Reflektera över om det kan finnas anledning att stryka faktorer och taktiker som är mindre relevanta än de andra. Förre faktorer kan innebära att du får en bättre överblick, och göra det enklare att bibehålla fokus på det som är mest relevant.

Det är dock inte ett krav, för det kan lika gärna finnas anledning att behålla alla. Situationen (och du) avgör.

STEG 3: SKAPA KONKRETA AKTIVITETER 

När du har beslutat dig för vilka taktiker som du vill använda dig av, ska dessa omvandlas till konkreta aktiviteter. Det vill säga konkreta saker som du (eller någon annan) ska göra.

a) Utgå från resultatet i Steg 2 och omvandla dina taktiker till konkreta aktiviteter. Tänk på att du kan behöva flera olika aktiviteter för att genomföra en taktik.

b) Dokumentera ditt resultat.

Så här långt har du identifierat faktorer som kan påverka ditt analysobjekt positivt eller negativt. Du har formulerat taktiker, som leder till att du utnyttjar styrkorna, kompenserar för svagheterna, tar vara på möjligheterna och bemöter hoten, som din organisation eller ditt projekt står inför.  Du har också skapat aktiviteter som leder till att du implementerar dina taktiker.

Det kan se ut ungefär så här:

Faktor: En av projektets svagheter är att många är nyanställda, vilket innebär att de inte kommunicerar så väl med varandra. Detta kan påverka projektets genomförande negativt. 

Taktik: Genomföra olika teambuilding-åtgärder för att öka sammanhållningen och förbättra kommunikationen.

Aktiviteter: a) Välja ut tre lämpliga teambuilding-aktiviteter b) Genomföra dessa aktiviteter c) Införa gemensam fika på torsdagar.

STEG 4: PRIORITERA MELLAN OLIKA TAKTIKER OCH AKTIVITETER 

I den bästa av världar skulle du kunna genomföra alla aktiviteter och taktiker, men det är sällan det finns resurser till att göra allting. Om du behöver prioritera finns det olika metoder för att jämföra alternativ och få stöd i prioriteringen, som kostnad-effekt-analys.

Fördelarna med en kostnad-effekt-analys är att den enkel och snabbt skapar överblick, vilket gör att den inte är särskilt resurskrävande.

Du gör så här:

Kostnad-effekt-matris, exempel.

a) Placera varje taktik och dess aktiviteter i matrisen. Utgå från dess uppskattade kostnader respektive dess uppskattade effekt.

b) Avläs resultatet. När alla punkter är utplacerade kan du enkelt se vilka som du bör ge hög prioritet, vilka som är strategiskt viktiga och vilka som kan vara värt att genomföra på grund av enkelheten. Och så naturligtvis; vilka som är lågt prioriterade och kan vänta till sist, eller kanske inte ska genomföras alls.

c) Dokumentera ditt resultat.

STEG 5: REDOVISA DITT RESULTAT 

När du har ditt resultat, ska det redovisas. När du bestämmer vilken information som ska med, hur detaljerad den ska vara och hur mycket tid du ska lägga på utseende ska du utgå från den eller de som är mottagare av informationen och anpassa dig efter deras förförståelse och behov.

a) Ta fram en SWOT-analys-mall och skriv in de faktorer som du vill redovisa. Du kan göra en egen eller använda en färdig. Du kan välja att redovisa alla faktorer, eller de viktigaste i varje kategori.

Om du väljer att bara redovisa de viktigaste, kan du fundera över om du ändå bör redovisa alla faktorer, till exempel i en bilaga i rapporten.

Genom att redovisa den fullständiga analysen kan denna användas som diskussionsunderlag för analysen. Den visar också du att du inte har glömt viktiga faktorer, utan att du prioriterat mellan dem, vilket onekligen ger helt olika intryck.

Om du inte får plats i rutorna gör du mallen större, eller ändrar på den. Du bestämmer över mallen, mallen bestämmer inte över dig.

b) Redovisa dina taktiker och aktiviteter kopplat till faktorerna. Du kan till exempel använda siffror för att koppla dem samman, flödesschema eller liknande. Använd hellre punktlistor än löptext eftersom det förstnämnda är enklare att läsa.

c) Sätt en informativ och tydlig rubrik. Rubriken ”SWOT-analys” (som används frekvent) är alldeles för otydlig, innehåller ingen information om vad du analyserat, och bäddar för missförstånd. Välj i stället en rubrik som är beskrivande och tydlig, till exempel: ”Analys av faktorer som kan påverka Projekt Aurora.”

d) Säkerställ att formatering och stavning är korrekt och professionell.Syftet är att göra det enkelt för folk att känna tilltro till din analys och att du ska framstå som så kompetent som du faktiskt är.
(En enkel film om grundläggande dokumentformatering hittar du här.)

Ladda ner instruktionerna som pdf

Lycka till!

Ps. Jag har självklart varit föredömlig tydlig, men är det ändå något som är obegripligt, så korrigerar jag det gärna. Hör av dig i så fall!


E-handel i praktiken


Stödfrågor för SWOT-analys

Intern analys (styrkor och svagheter)

Finansiella faktorer
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av finansiella omständigheter.

 • Vilken vinstnivå har vi?
 • Vilken likviditet?
 • Vilken lånekapacitet har vi?
 • Vilken investeringskapacitet har vi?
 • Hur ser kassaflödet ut?
 • Vilken budget har vi?
 • Vilka vinstmarginaler har vi?
 • Vilka möjligheter finns att utöka budgeten?
 • Finns det balans mellan tid, kvalitet, pris och omfattning för det som ska levereras?
 • Vilka ekonomiska och organisatoriska beroenden finns mellan analysobjektet och andra enheter?

Faktorer avseende kompetens och resursanskaffning
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av tillgången på kompetens och resursanskaffning.

 • Hur arbetar vi med kompetenskarläggning och resursanskaffning?
 • Har de anställd rätt utbildning och rätt kompetens?
 • Vilka färdigheter och förmågor har de anställda?
 • Vilka förutsättningar finns för bemanning och resursanskaffning?
 • Har vi adekvat administrativ och kommunikativ kompetens
 • Modeller och strategier för planering, styrning och genomförande
 • Har personalen tillgång till adekvata verktyg för att genomföra arbetsuppgifterna?

Faktorer avseende prestationsförmåga och värdeskapande faktorer
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av prestationsförmåga och förutsättningar för värdeskapande.

 • Vilken kompetensnivå har ledarna?
 • Vilken typ av företagskultur och värderingar råder?
 • Är ledning och anställda lojala med organisationen?
 • Hur fungerar delegering av ansvar och befogenheter?
 • Hur hög är produktiviteten? Finns förutsättningar för produktivitetsökning?
 • Vilka belönings- och incitamentssystem används?
 • Hur ser sjukfrånvaro och personalomsättning ut?
 • Förutsättningar att hantera interpersonella konflikter
 • Finns det pågående eller kommande förändringsarbete?
 • Finns förutsättningar för effektiv förändringsledning?
 • Finns det resurser som skapar konkurrensfördelar?
 • Hur ser risk- och kvalitetsarbetet ut?

Marknadskommunikativa faktorer
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av tillgång på resurser rörande marknadskommunikation.

 • Vilken marknadsandel har organisationen, varumärket eller produkten?
 • Hur ser förutsättningarna för marknadsexponering ut?
 • Hur ser förutsättningarna för marknadskommunikation ut?
 • Hur ser förutsättningarna för digital och social närvaro ut?
 • Vilken produkt- och tjänstebredd har vi? Hur ser produktmixen ut?
 • Hur konkurrenskraftiga är vi, med hänsyn till våra priser?
 • Hur stark är vår kriskommunikation och krishantering?
 • Hur fungerar vår internkommunikation?

Varumärkesfaktorer
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av andra aktörers varumärkeskännedom samt deras förtroende och bild av varumärket.

 • Hur starkt är vårt varumärke?
 • Vilket anseende har vi hos våra kunder, konkurrenter och samarbetspartners?
 • Vilket anseende har vi i fråga om produkt- och tjänstekvalitet?
 • Vilket anseende har vi i fråga om prisnivå?
 • Vilket anseende har vi i fråga om kundrelationer och service?

Faktorer avseende materiella tillgångar
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av tillgång till fysiska resurser, som byggnader, maskiner, lager och utrustning.

 • Var är lokalerna belägna och vilken storlek har de?
 • Är lokalerna anpassade efter vår verksamhet och våra mål?
 • Hur ser avtalen ut för dessa?
 • Hur väl är lokalerna integrerade är de med olika delar av verksamheten?
 • Hur väl utnyttjas lokalernas kapacitet?
 • Vilken grad av automatisering har lokalerna?
 • Har lokalerna väl anpassade skalskydd?
 • Hur fungerar våra lager?
 • Hur fungerar vår övriga utrustning?
 • Vilka övriga resurstillgångar har vi?

Faktorer avseende digitala och immateriella tillgångar
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av tillgång till digitala och immateriella tillgångar, som logotyper, patent, kundregister, avtal, affärsmetoder och expertkunskap.

 • Vilka immateriella tillgångar har vi?
 • Var befinner vi oss när det kommer till internetmognad och digital transformation?
 • Vilka digitala stödsystem använder vi? Till vilken grad används stödsystem?
 • Hur arbetar vi med informationssäkerhet?
 • Hur arbetar vi med etiska frågor, integritetsfrågor och säkerhetsrisker?
 • Hur gammal är den tekniska utrustningen?
 • Hur flexibla är våra tekniska resurser?
 • Vilken grad av komplexitet har de tekniska resurserna?
 • Vilken grad av automatisering har vi?
 • Hur arbetar vi med tillgänglighet?
 • Hur arbetar vi med produktutveckling?
 • Hu arbetar vi med produktionsstyrning?

Försäljningsfaktorer
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av våra affärsområden, värdeerbjudanden och försäljningsstrategier.

 • Vad har vi för marknad och kundunderlag?
 • Vilka är våra produkter, tjänster och värdeerbjudanden?
 • Hur arbetar vi med prissättning, kundresor och inköpsmönster?
 • Hur är våra försörjningskedjor uppbyggda?
 • Hur arbetar vi med outsourcing och kompetensnätverk?
 • Hur arbetar vi med lagerhantering, logistik och distribution?
 • Hur arbetar vi med avtalshantering?

Organisatoriska faktorer
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av organisationens uppbyggnad, funktion och mognad.

 • Vad har vi för vision, syfte och affärsidé?
 • Vilken affärsmodell har vi?
 • Hur ser kostnads- och intäktsstrukturen ut?
 • Hur ser organisationsstrukturen ut? Stöttar den våra mål?
 • Hur arbetar vi med kvalitetsutveckling?
 • Hur arbetar vi med effektivisering?
 • Hur ser organisationens säkerhetsmedvetande ut?
 • Hur arbetar vi med informations- och IT-säkerhet?
 • Vilka standarder och certifieringar arbetar vi efter?
 • Vilken kompetens besitter ledningen?

 

Extern analys (möjligheter och hot)

Marknadsfaktorer
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av rådande och potentiellt kommande förhållanden på marknaden.

 • Hur stor är marknaden?
 • Hur hög är marknadens tillväxttakt?
 • Hur priskänslig är marknaden?
 • Hur ser marknadens cykler ut?
 • Har marknadens säsongsvariationer?
 • Hur ser branschens lönsamhet ut?
 • Hur ser produktdifferentieringen ut?
 • Hur ser marknaden ut ur ett demografiskt perspektiv?
 • Hur påverkar marknadsfaktorer kunder, leverantörer och samarbetsparters?

Konkurrensfaktorer
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av rådande och potentiellt kommande förhållanden avseende konkurrens.

 • Hur hög är konkurrensintensiteten?
 • Hur ser konkurrensen från nya aktörer ut
 • Hur ser konkurrensen mellan befintliga aktörer ut?
 • Hur hög koncentrationsgrad finns på marknaden?
 • Vilka utträdes- respektive inträdeshinder finns på marknaden?
 • Hur hög är integrationsgrad (horisontellt och vertikalt samarbete, kedjor osv.)
 • Vilka substitut finns för varan eller tjänsten?
 • Hur hög förändringskraft har kunder, leverantörer och samarbetsparters?
 • Vilka produkt- och tjänstestrategier använd andra aktörer?
 • Vilka marknads- och försäljningsstrategier använd andra aktörer?
 • Vilka kundservicestrategier använd andra aktörer?
 • Vilka distributions- och leveransstrategier använd andra aktörer?
 • Hur påverkar konkurrensfaktorer kunder, leverantörer och samarbetsparters?

Sociala faktorer
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av sociala och kulturella faktorer på marknaden.

 • Geografiska faktorer
 • Demografiska faktorer
 • Psykografiska faktorer
 • Hur påverkar sociala faktorer kunder, leverantörer och samarbetsparters?

Ekonomiska faktorer
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av rådande och potentiellt blivande ekonomiska förhållanden.

 • Hur ser tillväxten ut?
 • Var i konjunkturcykeln befinner vi oss?
 • Hur ser inflationen ut på vår marknad?
 • Hur ser ränteläget ut på vår marknad?
 • Hur ser valutakursen ut?
 • Hur är lönenivåerna?
 • Hur ser tillgången på råvaror ut?
 • Hur ser tillgången på arbetskraft ut?
 • Hur påverkar ekonomiska faktorer kunder, leverantörer och samarbetsparters?

Politiska faktorer
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av rådande och potentiellt kommande politiska beslut.

 • Hur ser skattepolitiken ut?
 • Hur ser handelslagarna ut?
 • Vilka handelshinder och tullar behöver vi ta hänsyn till?
 • Politisk stabilitet
 • Myndighetsstöd som påverkar branschen, marknaden eller organisationen?
 • Potentiella politiska beslut som kan komma att påverka oss (branschen)?
 • Hur påverkar politiska faktorer kunder, leverantörer och samarbetsparters?

Tekniska faktorer
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av teknik och den tekniska utvecklingen.

 • Innovation och automatisering, som internet och digital utveckling
 • Mognad (grad av gammal och ny teknik) och sårbarhet
 • Komplexitet
 • Behov av produktutveckling
 • Behov av processutveckling (flödesrutiner i produktionen)
 • Hur påverkar tekniska faktorer kunder, leverantörer och samarbetsparters?

Juridiska faktorer
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av aktuella och potentiellt kommande juridiska omständigheter.

 • Lagstiftning som påverkar branschen, marknaden respektive organisationen.
 • Regeringar som påverkar branschen, marknaden respektive organisationen.
 • Marknadsföringslagar, försäljningslagar och konsumentlagar.
 • Produktsäkerhetslagar
 • Konkurrenslagar
 • Anställningslagar, arbetsmiljölagar och diskrimineringslagar
 • Lagar avseende informationssäkerhet och sekretess
 • Hur påverkar juridiska faktorer kunder, leverantörer och samarbetsparters?

Miljöfaktorer
– Hur organisationen eller projektet kan påverkas av olika omständigheter kopplade till miljö och hållbarhet.

 • Förutsättningar avseende ekologi, miljö, klimat respektive väder
 • Riskexponering och riskhantering avseende miljöfaktorer, som extremväder.
 • Lagar och regler avseende miljöhänsyn och hållbarhet
 • Hur påverkar miljöfaktorer kunder, leverantörer och samarbetsparters?

Källor:
Grensman (2018). E-handel i praktiken – från strategi till affärsnytta. Sanoma Utbildning

IIBY (2015). BABOK. International Institute of Business Analysis

Roos, von Krogh & Roos (2002). Strategi – en introduktion. Studentlitteratur